Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aangegane opdracht en op alle overige aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen V.O.F. Mocadazu te Den Haag (hierna te noemen “Mocadazu”) en een Wederpartij waarop Mocadazu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2. In het navolgende wordt verstaan onder: Mocadazu: het door V.O.F. Mocadazu geleid bedrijf welke zich richt op de verkoop van (safari)tenten en aanverwante zaken, in de meest ruime zin van het woord. Wederpartij: iedere Wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Mocadazu een overeenkomst sluit danwel Mocadazu opdraagt werkzaamheden te verrichten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mocadazu en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail of post) is overeengekomen tussen Mocadazu en Wederpartij.
1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mocadazu, voor de uitvoering waarvan door Mocadazu derden dienen te worden betrokken.
1.6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de medewerkers van Mocadazu en zijn directie.
1.7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of leveringsvoorwaarden, algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, nietig worden verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd gelden. In dat geval zullen Mocadazu en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, nietig verklaarde of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.9. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in lijn met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
1.10. Indien zich een situatie of omstandigheid voordoet tussen Mocadazu en Wederpartij die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie beoordeeld te worden in lijn met het overige van de algemene voorwaarden.
1.11. Indien Mocadazu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat het bepaalde niet van toepassing is. Mocadazu behoudt te allen tijde het recht om in alle gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.2. Alle aanbiedingen en offertes, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gegevens in eventuele bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De geldigheidsduur van de aanbiedingen en offertes is 30 dagen, tenzij anders door Mocadazu schriftelijk (per e-mail of post) wordt vermeld.
2.3. Aan de inhoud van folders, brochures, drukwerk, website en overig promotiemateriaal kunnen door de Wederpartij geen rechten worden ontleend. Deze inhoud bindt Mocadazu op geen enkele wijze, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
2.4. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, zonder dat Mocadazu tot enige schadevergoeding gehouden is.
2.5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Mocadazu niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.7. Een order die door de Wederpartij aan Mocadazu wordt gegeven geldt als aanbod. Deze order is pas bevestigd op het moment dat Mocadazu de order heeft aanvaard, door middel van schriftelijke bevestiging van de order (per e-mail of post).
2.8. Mocadazu kan niet gehouden worden aan zijn aanbiedingen of offertes indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.9. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten daarvan, zoals opgenomen in de aanbieding of offerte, dan is Mocadazu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mocadazu anders aangeeft.
2.10. Indien de overeenkomst niet aan Mocadazu wordt verleend, heeft Mocadazu het recht alle eventuele kosten die Mocadazu heeft moeten maken om de aanbieding of offerte op te stellen aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer een aan Mocadazu gegeven order schriftelijk (per e-mail of post) door Mocadazu wordt aanvaard. Deze akkoordverklaring van de order is tevens de orderbevestiging.
3.2. De orderbevestiging die door Mocadazu aan de Wederpartij wordt verzonden wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze orderbevestiging, tenzij de wederpartij binnen 14 dagen na dagtekening van deze orderbevestiging schriftelijk (per e-mail of post) aan Mocadazu laat weten niet akkoord te gaan met de inhoud van de overeenkomst.
3.3. Bij bevestiging van de order dient Wederpartij binnen 14 dagen na dagtekening van de orderbevestiging een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag te doen, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hiervan is Mocadazu niet verplicht de overeenkomst uit te voeren.
3.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door de medewerkers van Mocadazu, of namens Mocadazu gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Mocadazu alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de van de Mocadazu tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder schriftelijk (per e-mail of post) is bevestigd.
3.5. Mocadazu behoudt zicht het recht voor om zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de werkzaamheden pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering en leveringstermijnen
4.1. De door Mocadazu opgegeven levertermijnen gaan in op de dag waarop de aanbetaling zoals genoemd in lid 3.3 op de bankrekening van Mocadazu staat, mits alle gegevens die Mocadazu nodig heeft voor de uitvoering van de order op dat moment in het bezit zijn van Mocadazu.
4.2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze opgegeven termijn indicatief en informatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Mocadazu derhalve schriftelijk (per e-mail of post) in gebreke te stellen, waarbij Mocadazu een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Mocadazu is niet aansprakelijk voor de indirecte schade als bedoeld in lid 14.9 van deze algemene voorwaarden bij overschrijding van de overeengekomen levertijd.
4.3. Levering en prijzen zijn af bedrijf van Mocadazu, tenzij schriftelijk (per e-mail of post) anders bepaald. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij weigert de zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Mocadazu gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
4.4. Indien de Wederpartij verzoekt om levering van zaken op een andere dan de in lid 4.3 van deze algemene voorwaarden vermelde wijze, dan zal Mocadazu de hieraan verbonden kosten aan de Wederpartij in rekening brengen.
4.5. Mocadazu heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.6. Mocadazu is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In dat geval kan Mocadazu de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de Wederpartij eventuele openstaande facturen heeft voldaan of totdat de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk (per e-mail of post) zijn goedgekeurd.
4.7. Mocadazu heeft het recht om zaken in gedeelten af te leveren.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Mocadazu en de Wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van bevoegde instanties en/of derden, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Mocadazu de Wederpartij daar zoveel als mogelijk over inlichten.
5.4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van bevoegde instanties en/of derden, dan kan dit een wijziging van de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering tot gevolg hebben.
5.5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Mocadazu gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mocadazu bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs, tijdstip van uitvoering en andere voorwaarden.
5.6. Indien Mocadazu niet of niet onmiddellijk de gewijzigde of aangevulde overeenkomst uitvoert, levert dit geen wanprestatie van Mocadazu op en is dit voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
5.7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mocadazu een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1. De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan Mocadazu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in goede orde aan Mocadazu worden verstrekt. Indien de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of in goede orde zijn verstrekt, dan heeft Mocadazu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.
6.2. Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen, doch niet uitsluitend kosten) aan de zijde van Mocadazu daardoor direct of indirect ontstaan.
6.3. Mocadazu is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Mocadazu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal of kan nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Mocadazu kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
6.4. Mocadazu is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat van Mocadazu niet kan worden gevergd om de overeenkomst ongewijzigd in stand te houden.
6.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mocadazu op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Mocadazu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.6. Indien Mocadazu overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan is Mocadazu op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor ontstaan.
6.7. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Mocadazu gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
6.8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mocadazu, dan zal Mocadazu in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mocadazu extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Mocadazu anders aangeeft.
6.9. In geval van: liquidatie; (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement; beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij; schuldsanering; of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Mocadazu gerechtigd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mocadazu op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.10. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de voor de order reeds gemaakte kosten, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, kosten voor bestelde of gereedgemaakte zaken, kosten voor aanvoer, afvoer en/of aflevering en kosten voor de voor uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij de annulering plaatsvindt binnen de termijn als vermeld in lid 3.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Prijzen
7.1. De vermelde prijzen in een aanbieding of offerte zijn af bedrijf van Mocadazu en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele te maken kosten in het kader van de overeenkomst, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, reis- en verblijfkosten, verzendkosten, transportkosten, montagekosten en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk (per e-mail of post) is overeengekomen.
7.2. De prijzen genoemd door Mocadazu in aanbiedingen of offertes zijn gebaseerd op de geldende omstandigheden op de datum van de aanbieding of offerte, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, kostprijzen en/of inkoopprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, verplichtingen ingevolge de wet of regelgeving, sociale lasten, en materiaalprijzen.
7.3. Mocadazu zal op verzoek van de Wederpartij de tenten installeren c.q. bedrijfsklaar maken tegen de overeengekomen tarieven.
7.4. Indien Mocadazu met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Mocadazu niettemin te allen tijd gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een of meer omstandigheden zoals genoemd in lid 7.2 of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7.5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 Burgerlijk (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring (per e-mail of post) te ontbinden, tenzij Mocadazu alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mocadazu rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8. Betaling en incassokosten
8.1. De levering van diensten dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Mocadazu aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk (per e-mail of post) anders door Mocadazu aangegeven. Mocadazu is gerechtigd om periodiek te factureren.
8.2. Mocadazu behoudt zich het recht voor om afwijkende betalingscondities te eisen, zoals bijvoorbeeld (vooruit)betaling van het overeengekomen bedrag of het stellen van zekerheid anders dan genoemd in lid 3.3.
8.3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de betaling van een factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.4. Mocadazu heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.5. Mocadazu is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mocadazu kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8.6. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mocadazu verschuldigde.
8.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8.8. Indien de Wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker, zijnde Mocadazu, echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, worden de werkelijk gemaakte kosten op de Wederpartij verhaald, evenals de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8.9. De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Mocadazu en tot tevredenheid van Mocadazu zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen van de overeenkomst.
8.10. Terzake van een Wederpartij, niet zijnde natuurlijke personen, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te weten een consument, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de Wederpartij, waarbij deze een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–. Indien de werkelijke kosten hoger liggen dan gelden de werkelijke kosten als verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Mocadazu doet de verschuldigdheid ontstaan.

Artikel 9. Plaatsing en toestemming
9.1. Indien voor plaatsing van een tent of aanverwante zaken toestemming nodig is van een derde (gemeente of anderszins), draagt de Wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van die toestemming. De Wederpartij doet van deze toestemming schriftelijk (per e-mail of post) aan Mocadazu blijken.
9.2. Indien de Wederpartij de vereiste toestemming(en) niet, niet op tijd of niet volledig weet te verkrijgen, zijn de eventuele gevolgen daarvan geheel voor risico van de Wederpartij.
9.3. Vergoedingen, van welke aard ook, voor het plaatsen en geplaatst houden van geleverde zaken, die aan een derde betaald dienen te worden, komen geheel voor rekening van de Wederpartij, ook indien Mocadazu deze vergoedingen reeds heeft voldaan.

Artikel 10. Locatie
10.1. De Wederpartij bepaalt de plaats waar de tent(en) en/of aanverwante zaken worden opgericht. De Wederpartij dient onderzoek te doen naar of en/of ervoor in te staan dat de tent(en) en of aanverwante zaken op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Eventuele voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, dienen door de Wederpartij getroffen te worden en komen geheel voor diens rekening.
10.2. De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de ondergrond waarop de tent geplaatst dient te worden horizontaal en geëgaliseerd is, al dan niet door middel van het plaatsen van een platform. Tevens dienen er bevestigingsmogelijkheden te zijn voor bevestiging van het frame aan de grond c.q. platform door middel van houtdraadbouten M8 op de door Mocadazu aangewezen plaatsen, tenzij anders wordt overeengekomen.
10.3. Indien de Wederpartij ervoor kiest het platform te laten plaatsen door Mocadazu of door Mocadazu ingeschakelde derden, dan dient Wederpartij er zorg voor te dragen dat het terrein, waarop het platform dient te worden geplaatst, horizontaal en geëgaliseerd is. Mocadazu kan van de Wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door de Wederpartij aangewezen locatie Mocadazu ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. De Wederpartij kan zich jegens Mocadazu niet beroepen op het niet gebruik maken door Mocadazu van deze bevoegdheid.
10.4. In het geval dat Mocadazu of door Mocadazu ingeschakelde derden zorg dragen voor het plaatsen van het platform, dan gaat Mocadazu ervan uit dat de onderliggende grond geschikt is om te volstaan met de standaard bouwmethode voor het platform zoals deze door Mocadazu of door Mocadazu ingeschakelde derden gebruikt. De Wederpartij dient vooraf zelf onderzoek te doen naar de (geschiktheid c.q. hardheid van de) grond. Indien de grond niet geschikt is om te volstaan met voornoemde standaard bouwmethode, dient er te worden gebouwd volgens een andere methode, welke tegen meerprijs door Mocadazu kan worden uitgevoerd. Een onverhoopte verzakking van de tent komt volledig voor risico van de Wederpartij en Mocadazu is daarvoor op geen enkele manier aansprakelijk.
10.5. De Wederpartij staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en/of monteren van de tent met Mocadazu is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is voor (onder andere) zwaar vrachtverkeer.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die deel uitmaken van een aanbieding, offerte, overeenkomst en/of correspondentie per mail, post of anderszins, danwel daarop betrekking hebben, evenals door Mocadazu in dit verband gemaakte gereedschappen, blijven eigendom van Mocadazu en moeten op eerste verzoek aan Mocadazu worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (per mailor of post) niet worden gepubliceerd, gekopieerd, nagemaakt, toegepast en/of aan derden worden verstrekt.
11.2. Alle door Mocadazu in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mocadazu totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Mocadazu gesloten overeenkomst(en) is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
11.3. De door Mocadazu geleverde zaken, die ingevolge lid 11.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, noch als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mocadazu veilig te stellen.
11.5. De Wederpartij verplicht zich tegenover derden, die de geleverde zaken willen bezwaren te verklaren dat hij niet bevoegd is tot het bezwaren van de zaken.
11.6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Mocadazu daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.7. De Wederpartij verplicht zich om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingschade, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Mocadazu ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is Mocadazu gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er tegenover Mocadazu bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
11.8. De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mocadazu danwel aan door Mocadazu aangewezen derden om, in alle gevallen waarin Mocadazu zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mocadazu zich bevinden en de zaken terug te nemen.
11.9. In geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Wederpartij onmiddellijk de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Mocadazu.

Artikel 12. Onderzoek en reclames
12.1. De door Mocadazu geleverde zaken kunnen van de omschrijving in de orderbevestiging afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, kleurverschillen en/of ondergeschikte wijzigingen. Dit levert geen gebrek of tekortkoming op en is evenmin voor de Wederpartij grond om de overeenkomst te ontbinden danwel geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
12.2. Wederpartij dient de geleverde zaken terstond na afgifte respectievelijk na installatie door Mocadazu, zorgvuldig te controleren op eventuele gebreken en/of mankementen die uiterlijk waarneembaar zijn. Eventuele klachten van de Wederpartij, die betrekking hebben op gebreken en/of mankementen aan de geleverde zaken, moeten door de Wederpartij bij oplevering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk (per e-mail of post) aan Mocadazu ter kennis worden gesteld.
12.3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een nauwgezette en tijdige controle hadden kunnen worden ontdekt, moeten door de Wederpartij binnen 8 dagen na het ontdekken van deze gebreken en uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk (per e-mail of post) aan Mocadazu ter kennis worden gesteld.
12.4. Klachten tegen facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk (per e-mail of post) bij Mocadazu te worden gemeld.
12.5. De Wederpartij dient Mocadazu in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken of te laten onderzoeken door derden.
12.6. Eventuele klachten die de Wederpartij tijdig conform lid 12.2 en 12.3 reclameert, geven geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichting. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
12.7. Indien de Wederpartij later als genoemd in lid 12.2 en 12.3 melding maakt van een gebrek, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.8. Aangezien bamboe is aan te merken als een natuurproduct, worden de volgende natuurlijke eigenschappen van bamboe nimmer aangemerkt als gebrek of tekortkoming:
a. verticale scheuren. Bamboe is onderhevig aan uitzetten of krimpen indien veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid optreden, als gevolg waarvan verticale scheuren in de bamboe kunnen ontstaan.
b. verkleuring. Verkleuring van de bamboe treedt op als gevolg van blootstelling aan de zon, vocht en/of vorming van schimmels, hetgeen hoort bij de natuurlijke eigenschappen van bamboe.
c. maatafwijkingen. Maten van de bamboe kunnen afwijken van de opgegeven productspecificaties, als gevolg van de natuurlijke eigenschappen van bamboe.
12.9. Indien is vastgesteld dat een zaak gebrekkig is en dit gebrek tijdig is gereclameerd, dan zal Mocadazu de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, danwel na schriftelijke kennisgeving van het gebrek in het geval retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, vervangen, repareren, herstellen of aanvullen, zulks ter keuze van Mocadazu. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Mocadazu te retourneren en het eigendom daarover aan Mocadazu te verschaffen, tenzij Mocadazu anders aangeeft.
12.10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de onderzoekskosten die aan de zijde van Mocadazu daardoor zijn gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13. Garantie
13.1. De garantie is van toepassing op geleverde zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of de geleverde zaken geschikt zijn voor het gebruik aldaar en of de zaken voldoen aan de voorwaarden die er aldaar aan gesteld worden. Mocadazu kan in geval van gebruik buiten Nederland andere garantie en voorwaarden stellen betreffende te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.2. De garantie zoals vermeld in lid 13.1 van deze algemene voorwaarden geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Mocadazu verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
13.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van en/of voorvloeit uit onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van het geleverde, onjuiste opslag ervan en/of onjuist onderhoud eraan door de Wederpartij en/of door derden. Tevens komt iedere vorm van garantie te vervallen wanneer, zonder schriftelijke toestemming (per e-mail of post) van Mocadazu, de Wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werd ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
13.4. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mocadazu geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, storm en/of extreme temperaturen) etc. danwel het gevolg is van verwering en/of normale slijtage.
13.5. Aangezien bamboe is aan te merken als een natuurproduct, vallen de natuurlijke eigenschappen van bamboe zoals vermeld in artikel 12.8 te allen tijde buiten de garantie.
13.6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Indien Mocadazu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
14.2. In het geval van schade dient de Wederpartij dit binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van deze schade schriftelijk (per e-mail of post) aan Mocadazu te melden. Op verzoek van Mocadazu dient in het geval van schade alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar de aard, oorzaak en omvang van de schade. Indien de schade later als hier genoemd gemeld wordt, dan komen de Wederpartij geen rechten meer toe met betrekking tot aansprakelijkheid.
14.3. Mocadazu is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door Mocadazu danwel door Mocadazu ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
14.4. De Wederpartij vrijwaart Mocadazu voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
14.5. Mocadazu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mocadazu is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.6. Mocadazu is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten in de ruimste zin van het woord, zoals extreme of onvoorspelbare weersomstandigheden, alsook het instorten van de geleverde zaken of schade hieraan door omstandigheden waar Mocadazu geen invloed op kan uitoefenen.
14.7. Indien Mocadazu onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mocadazu in het voorkomende geval uitkeert.
14.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mocadazu aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Mocadazu toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.9. Mocadazu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.10. Indien Mocadazu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, en deze schade wordt niet door de verzekeraar gedekt of de verzekeraar gaat niet tot uitkering over, dan is de aansprakelijkheid van Mocadazu beperkt tot een maximum van 50% van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,-.
14.11. Mocadazu is niet verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek naar de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieraan mocht ontstaan. De Wederpartij zal, indien aan de orde, zelf bij het Kadaster een melding van de grondwerkzaamheden doen. De Wederpartij vrijwaart Mocadazu voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergrondse obstakels in de ruimste zin van het woord.
14.12. Rechtsvorderingen inzake schade vervallen indien niet binnen 6 maanden na de datum dat de schade plaatsvond respectievelijk na de ontdekking van de schade dienaangaande een rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 15. Overmacht.
15.1. Mocadazu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mocadazu geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mocadazu niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
15.3. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend, werkstakingen in het bedrijf van Mocadazu en/of van derden, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen en/of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids- ) instanties.
15.4. Mocadazu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mocadazu zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.5. Mocadazu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.6. Voor zover Mocadazu ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Mocadazu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen al ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Verjaringstermijn
16.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mocadazu en de door Mocadazu bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17. Risico-overgang
17.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Wederpartij op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht, ongeacht de feitelijk plaats van aflevering.

Artikel 18. Vrijwaring
18.1. De Wederpartij vrijwaart Mocadazu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
18.2. Indien Mocadazu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mocadazu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mocadazu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mocadazu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
19.1. Mocadazu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, industrieel eigendom en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mocadazu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
19.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de op de geleverde danwel verhuurde zaken aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent eigendomsrechten of merken te wijzigen of de zaken op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Artikel 20. Overdracht van rechten en verplichtingen
20.1. Het is Mocadazu toegestaan de in enige overeenkomst met de Wederpartij omschreven rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.
20.2. Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (per e-mail of post) van Mocadazu.

Artikel 21. Vindplaats van de algemene voorwaarden
21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.
21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mocadazu.
21.3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 22. Hoofdelijkheid
22.1. Bij meer dan één Wederpartij zijn Wederpartijen tegenover Mocadazu hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met de overeenkomst verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen
23.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mocadazu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
23.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Mocadazu, te weten ’s-Gravenhage, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mocadazu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
23.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.